Obchodní podmínky

Print Friendly, PDF & Email
 

OBSAH

 1. 1. Úvodní ustanovení
  1. 1.1 Tyto všeobecné obchodní obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“ nebo „OP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vztah mezi Viktorem Ježkem, se sídlem Zabartoníčí 1038, 687 25 Hluk, IČ 03333736 (dále jen „AG“) a kupujícím a z něj vyplývající práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím AVON Online obchodu dostupného na www.avon.cz (dále jen „obchod“), SMS objednávky, ústní nebo písemné objednávky.
  2. 1.2 Odchylky od těchto podmínek jsou platné a účinné jen tehdy, pokud jsou písemně potvrzeny oběma stranami. Tato odchylná ujednání pak mají přednost před ustanoveními podmínek.
  3. 1.3 Tyto podmínky platí v plném rozsahu, pokud si prodávající a kupující nedohodnou v písemné smlouvě některé podmínky jinak.
  4. 1.4 Ustanovení podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.
  5. 1.5 Nakupování a registrace v obchodě AVON Online na www.avon.cz se řídí Podmínkami užívání webových stránek, dostupnými k přečtení na www.avon.cz/document/conditions.pdf.

 1. 2. Objednávání zboží, uzavření kupní smlouvy
  1. 2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná v obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. 2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje ceny pro kupující bez poplatku za doručení a igelitovou tašku.
  3. 2.3 Pro objednání zboží zvolí kupující detail produktu, určí množství a vloží zboží do košíku. Pokud kupující nakupuje jako neregistrovaný uživatel, vyplní požadované informace do formuláře při dokončování objednávky.
  4. 2.4 Údaje zadané kupujícím v objednávce jsou považovány AG za správné.
  5. 2.5 Objednávky uskutečněné přes webové rozhraní obchodu nebo pomocí SMS je nutné dodatečně potvrdit přes formulář na tomto webu.
  6. 2.6 Po odeslání potvrzení je objednávka závazná a její zrušení se řídí článkem 5 těchto podmínek.
  7. 2.7 Objednávky uskutečněné písemnou formou musí obsahovat vlastnoruční podpis kupujícího, kterým vyjadřuje, že se seznámil a souhlasí s těmito Podmínkami. Objednávky bez podpisu nebudou zpracovány. Pokud kupující nepoužije doporučený objednávkový formulář, musí jeho objednávka obsahovat tyto náležitosti:
   1. a. stranu katalogu, na které se nachází objednací kód výrobku, objednává-li z tištěného katalogu,
   2. b. objednací kód výrobku (objednací kód obsahuje vždy 5 čísel),
   3. c. požadovaný počet,
   4. d. cenu za kus a cenu celkem za objednané množství,
   5. e. prohlášení, že se seznámil a že souhlasí s těmito Podmínkami: „Svým podpisem potrvrzuji, že souhlasím s obchodními podmínkami“
  8. 2.8 Objednávky jsou přijímány až do 20. dne platnosti aktuálního katalogu (katalog platí vždy 21 dní) a to do 15:00, nestanoví-li prodávající jinak. Po té jsou předány společnosti AVON k dalšímu zpracování. Objednávku je možné za příplatek odeslat ke zpracování i dříve viz čl. 4, odst. 4.2 těchto Podmínek.
  9. 2.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž se tyto náklady neliší od základní sazby.
  10. 2.10 Kupujícímu je umožněno upravit svou objednávku (např. změnit množství nebo vyměnit produkt) a to až do 20. dne kampaně do 15:00. Pro změnu objednávky kontaktuje kupující AG.

 1. 3. Platba za zboží
  1. 3.1 Za zboží objednané přes webové rozhraní obchodu lze převodem na účet nebo v hotovosti při osobním odběru.
  2. 3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. 3.3 V případě osobního odběru je k celkové ceně objednávky přičten poplatek 5 Kč za igelitovou tašku, jak to nařizuje novela zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.
  4. 3.4 V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  5. 3.5 V případě platby v hotovosti při osobním odběru je AG jako prodávající povinen podle zákona o evidenci tržeb povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Zákazník svým podpisem protokolu o potvrzení stvrzuje, že byl o této skutečnosti informován a že mu byla účtenka vytištěna/předána nebo pokud o to požádá, v elektronické podobě.

 1. 4. Dodací podmínky
  1. 4.1 Zboží bude kupujícímu dodáno až po skončení kampaně, ve které si zboží objednával.
  2. 4.2 Pokud má kupující zájem o rychlé dodání, může za příplatek provést tzv. expresní objednávku. U objednávek v hodnotě 0 – 699 Kč činí poplatek za expresní objednávku 120 Kč a u objednávek v hodnotě  700 Kč a vyšší, činí poplatek 70 Kč. Poplatky v předchozí větě nezahrnují poplatky spojené s dodáním ke kupujícímu.
  3. 4.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvu povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě osobního odběru je zboží dodáno převzetím kupujícím na výdejním místě.
  4. 4.4 Jednotlivé nabízené možnosti přepravy a poplatky za ně jsou uvedeny v Příloze č. 1 těchto obchodních podmínek.
  5. 4.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  6. 4.6 Při převzetí zboží od přepravní společnosti je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží. Pokud kupující objeví jakoukoliv závadu je povinen o tom ihned informovat přepravce.
  7. 4.7 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky přepravce.

 1. 5. Storno objednávky
  1. 5.1 Pokud objednávka nebude kupujícím potvrzena, pomocí formuláře na webu www.avonhluk.eu, 3 dny po odeslání e-mailu s instrukcemi, bude automaticky zrušena.
  2. 5.2 Potvrzenou objednávku lze stornovat na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem. Žádost je možno stáhnout zde. Údaje uvedené na žádosti musí být totožné s těmi, které kupující uvedl v objednávce na avon.cz.
  3. 5.3 Expresní objednávku nelze zrušit. Tím není dotčeno právo kupujícího na vrácení zboží do čtrnácti (14) dnů.
  4. 5.4 Pokud objednávku nezrušíte a odmítnete ji převzít, tak vám bude, v případě doručení přes přepravní společnost a v případě platby předem, vrácena částka snížená o poplatky spojené s přepravou zboží (dopravné).

 1. 6. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. 6.1 U zboží zakoupeného prostřednictvím webových stránek AVON má kupující – spotřebitel, podle §1829 občanského zákoníku, právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být AVON Gentlemanovi odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
  2. 6.2 Kupující, jako spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením §1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, pokud porušil jeho původní obal.
  3. 6.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat AVON Gentlemana formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.
  4. 6.4 Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla AG či na e-mailovou adresu AG.
  5. 6.5 Při odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží je kupující povinen odeslat nebo předat AVON Gentlemanovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží k vrácení nikdy nezasílejte jako obyčejný dopis ani na dobírku.
  6. 6.6 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu AVON Gentleman nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy peněžní prostředky přijaté od kupujícího způsobem určeným kupujícím.
  7. 6.7 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, AVON Gentleman není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal.
  8. 6.8 AG vrátí peněžní prostředky prostřednictvím poštovní poukázky, proplacením v hotovosti v jeho sídle nebo převodem na bankovní účet vedený u české banky v korunách, pokud s tím bude kupující souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Vyplacení peněžních prostředků prostřednictvím poštovní poukázky je zpoplatněno dle platného ceníku České pošty a AG vyplatí kupujícímu částku sníženou o tento poplatek.
  9. 6.9 Zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno, nést znaky značného používání či být jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím (návody, apod.), v opačném případě nebude kupujícímu nárok na odstoupení od kupní smlouvy uznán. Zboží zaslané AG zpět na dobírku nebude akceptováno.
  10. 6.10 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je AG oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  11. 6.11 AG je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě dostupné. Pokud již kupující hodnotu objednaného zboží uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

 1. 7. Práva z vadného plnění
  1. 7.1 Podle podmínek společnosti AVON má kupující 90 dnů na vyzkoušení zboží.
  2. 7.2 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku).
  3. 7.3 Ustanovení uvedená v článku 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. 7.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  5. 7.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující v sídle AG.

  1. 8. Další práva a povinnosti smluvních stran
   1. 8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením úplné kupní ceny zboží.
   2. 8.2 AG není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
   3. 8.3 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení §1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. 9. Ochrana osobních údajů
  1. 9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. 9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo (dále vše jen jako „osobní údaje“)
  3. 9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení záznamů o objednávce.
  4. 9.4 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. 
  5. 9.5 Kupující souhlasí s případným předáním svým osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) přepravní společnosti pro účely doručení objednávky.
  6. 9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické nebo tišené podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. 9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. 9.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochrannou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, může:
   1. 9.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. 9.8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9. 9.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  10. 9.10 Registrační číslo prodávajícího ve Veřejném registru zpracování osobních údajů: 00059663 (www.uoou.cz)

 1. 10. Závěrečná ustanovení
  1. 10.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. 10.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo zdánlivé, nebo se takovým stane, namísto těchto ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému, neúčinnému nebo zdánlivému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, neúčinností nebo zdánlivostí jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
  3. 10.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. 10.4 V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

   Česká obchodní inspekce
   Ústřední inspektorát – oddělení ADR
   Štěpánská 15
   120 00 Praha 2

   Email: adr@coi.cz
   Web: adr.coi.cz

  5. 10.5 Tyto podmínky vešli v platnost 1. 1. 2018 a jsou platné až do odvolání. 

Příloha č. 1:  Způsoby dopravy a platby

V závislosti na ceníku přepravní společnosti může kdykoliv dojít ke změně cen uvedených zde. Z toho důvodu nejsou ceny závazné a právně nárokované.

Doprava

Osobní odběr Hluk nebo Zlín

Zboží si vyzvednete na výdejním místě . Vyčkejte na výzvu k odběru. Jedná se pouze o výdejní místo. Nenachází se zde žádná prodejna se skladovými zásobami, proto si zde nelze nic koupit bez předchozího objednání.

Pondělí – Neděle: dle domluvy

Poplatek: 0 Kč

Osobní odběr – Výdejní místo Uloženka

Zboží si osobně vyzvednete na vámi zvolené pobočce Uloženka (HeurekaPoint/aukroPoint). Kompletní seznam výdejních míst Uloženky naleznete na www.ulozenka.cz. Pobočky Uloženky jsou označeny jako Uloženka premium. Doručení na výdejní místo Uloženka Partner, Uloženka Partner PNS nebo DPD PickUp je možné po předchozí domluvě.

Poplatek: 55 Kč

O uložení zásilky na výdejním místě budete informován(a) SMS zprávou nebo e-mailem.

In Time kurýr

Zásilku vám doručí kurýr IN TIME na adresu, kterou si určíte.

Poplatek: 91 Kč

Česká pošta – Balík Do ruky

Balík Do ruky – zboží vám doručí Česká pošta na adresu uvedenou v objednávce. Pokud vás doručovatel nezastihne, uloží balík na poště a vy si jej v následujících 7 dnech můžete vyzvednout.

Poplatek: 105 Kč

Česká pošta – Balík Na poštu

Balík Na poštu – zboží vám Česká pošta doručí na vámi zvolenou pobočku. Balíček na vás na poště počká 7 dní.

Poplatek: 95 Kč

 


Platba

Bankovní převodem

Pokud zvolíte tuto možnost platby, bude vaše zásilka expedována až po připsání úhrady na účet, příp. pokud doložíte, že jste platbu provedl(a) (např. kopie ústřižku z poštovní poukázky, pdf dokument elektronicky podepsaný bankou) bude odeslána ihned po obdržení od dodavatele. Údaje pro platbu obdržíte e-mailem.

Poplatek: z mé strany není účtován žádný poplatek, ale může být účtován ze strany vaší banky.

Hotově při osobním odběru v Hluku

Za zboží zaplatíte v hotovosti při vyzvednutí zboží. Je nutné mít přesnou hotovost. 

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Poplatek:  0 Kč

Dobírkou v hotovosti

Za zboží zaplatíte při převzetí v hotovosti pracovníkovi přepravní společnosti. Platba kartou není možná.

Poplatek:  12 Kč (Uloženka), 20 Kč (Zásilkovna), 36 Kč (DPD), 53 Kč (Česká pošta)

Od 23. 5. 2017 jsem se opět rozhodl zrušit zasílání na dobírku. A to z důvodu, že se opět objevovaly případy, kdy si zákazník objednal kosmetiku na dobírku, objednávku potvrdil, ale balík si nevyzvedl a mě tím vznikaly náklady navíc, které nejsem schopen a ani ochoten stále hradit ze svého. Všem seriózním zákazníkům se za tuto nepříjemnost omlouvám a věřím, že i přesto, že vyžaduji platbu předem (netýká se osobního odběru v Hluku), nadále zůstanete mými zákazníky.

Příloha č. 2: Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy – vzor

Tento formulář vyplňte a odešlete pouze pokud chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář je možné zaslat e-mailem.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:
Viktor Ježek – AVON Hluk, Zabartoníčí 1038, 687 25 Hluk, e-mail: kontakt@avonhluk.eu

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) /o poskytnutí těchto služeb (*) (vhodné uvést číslo objednávky/dokladu):

Datum objednání (*) /datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte

Příloha č. 3: Reklamační formulář

Dokument si můžete stáhnout zdehttps://mega.nz/#!Nh9SGCCY!ooVJMXCccN3gVutYVr6R6boyfyHkYCzkdW_A62AcFrE

Příloha č. 4: Žádost o zrušení objednávky

Dokument si můžete stáhnout zdehttps://mega.nz/#!gpNzUBhY!FXy4ASkqLmuptnh_89sVqCnAttrCMEosOGyNhsKFEtE